Skip to main content

Privacyverklaring

LIAX Legal respecteert jouw privacy en hecht veel waarde aan de beveiliging van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring is uiteengezet welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op grond waarvan. Ook lees je hier over welke rechten jij beschikt en op welke wijze je deze rechten kunt uitoefen.

Deze privacyverklaring geldt voor jou als je betrokken bent bij LIAX Legal. Daarvan is onder andere sprake als jij:

 • klant of potentiële klant bent van LIAX Legal;
 • ontvanger bent van e-mails en nieuwsbrieven;
 • bezoeker bent van de website liaxlegal.nl.

LIAX Legal kan de hieronder genoemde persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • handelsnaam;
 • vestigingsadres en postadres;
 • facturatiegegevens;
 • sociale media accountnamen.

De genoemde persoonsgegevens heeft LIAX Legal verkregen doordat jij deze hebt verstrekt, doordat derden deze hebben verstrekt (bijvoorbeeld wederpartijen), of door raadpleging van openbare bronnen zoals het handelsregister van de KvK en sociale media.

De genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden.

Contact opnemen
Heb je contact opgenomen met LIAX Legal door een e-mail te sturen, te bellen, het invullen van een formulier op de website liaxlegal.nl of door het sturen van een bericht via sociale media? Dan zijn jouw persoonsgegevens verwerkt met het doel om jou te contacteren en jouw vragen te beantwoorden.

Verlenen juridische diensten
Wens jij gebruik te maken van de diensten van LIAX Legal? Dan worden jouw persoonsgegevens verwerkt met het doel jou te kunnen voorzien van juridisch advies. Of om jou bij te staan in een juridisch geschil.

Verzenden van facturen
LIAX Legal verwerkt persoonsgegevens om facturen te kunnen zenden voor de aan jou geleverde diensten.

Optimalisatie website en diensten
LIAX Legal verwerkt persoonsgegevens om de website www.liaxlegal.nl te optimaliseren en om de aangeboden diensten beter op jouw wensen af te laten stemmen.

Voldoen aan wettelijke verplichtingen
LIAX Legal verwerkt persoonsgegevens als dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan haar wettelijke verplichtingen.

LIAX Legal baseert de verwerking van persoonsgegevens op de volgende grondslagen.

Uitvoering overeenkomst
De persoonsgegevens worden verwerkt als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en LIAX Legal. Zonder de verwerking van de genoemde persoonsgegevens is LIAX Legal niet in staat om jou juridisch bij te staan.

Wettelijke verplichting
De persoonsgegevens worden verwerkt als dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen. Zonder de verwerking van deze persoonsgegevens is LIAX Legal niet in staat om te voldoen aan de op haar rustende wettelijke verplichtingen.

Jouw toestemming
LIAX Legal verwerkt jouw persoonsgegevens als jij daartoe toestemming hebt gegeven. Je hebt het recht om deze toestemming weer in te trekken (zie punt 10.3.).

Gerechtvaardigd belang
Jouw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt als LIAX Legal daarbij een gerechtvaardigd belang heeft.

LIAX Legal bewaart jouw persoonsgegevens zolang dat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. Zijn de gegevens niet meer noodzakelijk, dan worden deze verwijderd of geanonimiseerd.

Gaat het om persoonsgegevens waarvoor je toestemming hebt gegeven? Dan zijn de gegevens in ieder geval niet meer noodzakelijk zodra jij jouw toestemming intrekt.

De wet heeft in sommige gevallen bepaald welke bewaartermijn gehanteerd moet worden. LIAX Legal is in dat geval verplicht om jouw persoonsgegevens te bewaren zolang dat op grond van de wet vereist is. Een voorbeeld van een wettelijke bewaartermijn is de financiële administratieplicht van 7 jaar.

Een verzoek tot het uitoefenen van een van de hieronder genoemde rechten kun je indienen door een e-mail te sturen naar info@liaxlegal.nl, tenzij hieronder anders is aangegeven.

Gegevens inzien
Je hebt het recht om in te zien welke persoonsgegevens van jou worden verwerkt door LIAX Legal.

Gegevens aanpassen of verwijderen
Ben je na de inzage tot de conclusie gekomen dat de verwerkte persoonsgegevens niet (meer) juist of volledig zijn? Dan kun je een verzoek tot aanpassing indienen bij LIAX Legal.

Gegevens verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen, tenzij LIAX Legal deze gegevens nodig heeft voor de nakoming van de op haar rustende wettelijke verplichtingen of voor de behandeling van een juridische zaak.

Toestemming intrekken
Heb je toestemming verleend voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, dan heb je het recht om deze toestemming in te trekken.

Gegevens overdragen
Je kunt een verzoek tot overdracht van jouw persoonsgegevens indienen bij LIAX Legal. In dat geval ontvang je de door LIAX Legal verwerkte gegevens in een gestructureerde vorm die op eenvoudige wijze door gangbare digitale systemen te openen is.

Bezwaar maken
Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Klacht indienen
Als je klachten hebt over de wijze waarop LIAX Legal omgaat met jouw persoonsgegevens, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

LIAX Legal kan de persoonsgegevens verstrekken aan:

 • toezichthouders of andere organisaties als dit op grond van de wet verplicht is;
 • wederpartijen, rechtbanken, overheidsinstanties als dit relevant is voor de door LIAX Legal verleende diensten;
 • boekhouder, hosting van de website, externe adviseurs. LIAX Legal sluit met deze partijen de benodigde overeenkomsten om de bescherming van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

LIAX Legal beoogt persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de Europese Economische Ruimte (EER) te verwerken. Het kan in sommige gevallen noodzakelijk zijn om gebruik te maken van diensten van leveranciers buiten de EER. LIAX Legal deelt in dat geval enkel informatie met deze leveranciers als zij kunnen aantonen te voldoen aan de vereisten genoemd in de AVG.

LIAX Legal heeft passende maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen diefstal, verlies en misbruik. LIAX Legal maakt bijvoorbeeld gebruik van een SSL Certificaat om te voorkomen dat jouw persoonsgegevens bij de verkeerde personen terechtkomen.

De website van LIAX Legal verwijst via buttons naar websites van derden, zoals LinkedIn, Facebook en Instagram. LIAX Legal houdt geen toezicht, heeft geen zeggenschap en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door deze derde partijen. Lees daarom altijd de privacyverklaring van de betreffende websites.

LIAX Legal heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Eventuele wijzigingen zullen worden opgenomen in deze privacyverklaring. Raadpleeg daarom regelmatig deze verklaring.

Vragen
Stuur een e-mail naar info@liaxlegal.nl bij vragen over deze verklaring of over de wijze waarop jouw persoonsgegevens worden verwerkt.