Privacyverklaring

1. Inleiding
LIAX Legal respecteert jouw privacy en hecht veel waarde aan de beveiliging van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring is uiteengezet welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op grond waarvan. Ook lees je hier over welke rechten jij beschikt en op welke wijze je deze rechten kunt uitoefen.

2. Over LIAX Legal
LIAX Legal verleent juridische diensten aan ondernemers en staat bij de Kamer van Koophandel (hierna: KvK) ingeschreven onder het nummer 76195287. Het vestigingsadres van LIAX Legal is: Burgemeester de Raadtsingel 63 A, 3311 JG Dordrecht.

3. Over jou
Deze privacyverklaring geldt voor jou als je betrokken bent bij LIAX Legal. Daarvan is onder andere sprake als jij:
– klant of een potentiële klant bent van LIAX Legal;
– bezoeker bent van de website www.liaxlegal.nl;
– ontvanger bent van e-mails en nieuwsbrieven.

4. Welke persoonsgegevens
LIAX Legal kan de hieronder genoemde persoonsgegevens verzamelen en verwerken.
– Voor- en achternaam
– Bedrijfsnaam/handelsnaam
– Rechtsvorm
– KvK-nummer
– BTW-nummer
– E-mailadres
– Telefoonnummer: vast en mobiel
– Vestigingsadres: straat, nummer, postcode en plaats
– Postadres: straat, nummer, postcode en plaats
– Sociale media accountnamen: LinkedIn, Facebook en Instagram
– Financiële gegevens zoals bankrekeningnummer
– Klantnummer, offertenummer en factuurnummer
– Technische gegevens: IP-adres en surfgedrag op www.liaxlegal.nl
Hierover kun je meer informatie vinden in de cookieverklaring.

5. Verkrijging persoonsgegevens
De genoemde persoonsgegevens heeft LIAX Legal verkregen doordat jij deze hebt verstrekt, doordat derden deze hebben verstrekt (bijvoorbeeld wederpartijen), of door raadpleging van openbare bronnen zoals het handelsregister van de KvK en sociale media.

6. Doeleinden
De onder punt 4 genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden.
1. Contact opnemen. Heb jij contact opgenomen met LIAX Legal door een e-mail te sturen, te bellen, het invullen van verschillende formulieren op de website www.liaxlegal.nl of door het sturen van een bericht via sociale media? Dan zijn jouw persoonsgegevens verwerkt met het doel om jou te contacteren en jouw vragen te beantwoorden.
2. Verlenen juridische diensten. Wens jij gebruik te maken van de diensten van LIAX Legal? Dan worden jouw persoonsgegevens verwerkt met het doel jou te kunnen voorzien van juridisch advies. Of om jou bij te staan in een juridisch geschil.
3. Verzenden van facturen. LIAX Legal verwerkt persoonsgegevens om facturen te kunnen zenden voor de aan jou geleverde diensten.
4. Optimalisatie website en diensten. LIAX Legal verwerkt persoonsgegevens om de website www.liaxlegal.nl te optimaliseren en om de aangeboden diensten beter op jouw wensen af te laten stemmen. Dit mede met het oog op marketingdoeleinden.
5. Voldoen aan wettelijke verplichtingen. LIAX Legal verwerkt persoonsgegevens als dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan haar wettelijke verplichtingen.

7. Grondslagen
LIAX Legal baseert de verwerking van persoonsgegevens op de volgende grondslagen.
1. Uitvoering overeenkomst. De persoonsgegevens worden verwerkt als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en LIAX Legal. Zonder de verwerking van de genoemde persoonsgegevens is LIAX Legal niet in staat om jou juridisch bij te staan.
2. Wettelijke verplichting. De persoonsgegevens worden verwerkt als dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen. Zonder de verwerking van deze persoonsgegevens is LIAX Legal niet in staat om te voldoen aan de op haar rustende wettelijke verplichtingen.
3. Jouw toestemming. LIAX Legal verwerkt jouw persoonsgegevens als jij daartoe toestemming hebt gegeven. Je hebt het recht om deze toestemming weer in te trekken (zie punt 10.3.).
4. Gerechtvaardigd belang. Jouw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt als LIAX Legal daarbij een gerechtvaardigd belang heeft.

8. Bewaartermijn
LIAX Legal bewaart jouw persoonsgegevens zolang dat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld (zie punt 6). Zijn de gegevens niet meer noodzakelijk, dan worden deze verwijderd of geanonimiseerd. Gaat het om persoonsgegevens waarvoor jij toestemming hebt gegeven? Dan zijn de gegevens in ieder geval niet meer noodzakelijk zodra jij jouw toestemming intrekt.

Persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst tussen jou en LIAX Legal worden na afhandeling van jouw zaak 7 jaar bewaard. Dit geldt ook voor de gegevens waarover LIAX Legal op grond van de belastingwetgeving een bewaarplicht van 7 jaar heeft. Gegevens die door LIAX Legal zijn verkregen voor de beantwoording van jouw vragen, zonder dat dit heeft geleid tot een overeenkomst tussen jou en LIAX Legal, worden 2 jaar bewaard. Bekijk de cookieverklaring voor de bewaartermijnen van technische gegevens.

9. Doorgifte
LIAX Legal kan de persoonsgegevens verstrekken aan:
– toezichthouders of andere organisaties als dit op grond van de wet verplicht is;
– wederpartijen, rechtbanken, overheidsinstanties als dit relevant is voor de door LIAX Legal verleende diensten;
– boekhouder, hosting van de website, externe adviseurs als dit nodig is voor de bedrijfsvoering. LIAX Legal sluit met deze partijen een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de vereisten genoemd in de AVG.

10. Jouw rechten
Een verzoek tot het uitoefenen van een van de hieronder genoemde rechten kun je indienen door een e-mail te sturen naar info@liaxlegal.nl, tenzij hieronder anders is aangegeven.
1. Gegevens inzien. Je hebt het recht om in te zien welke persoonsgegevens van jou worden verwerkt door LIAX Legal.
2. Gegevens aanpassen of verwijderen. Ben je na de inzage tot de conclusie gekomen dat de verwerkte persoonsgegevens niet (meer) juist, volledig of relevant zijn? Dan kun je een verzoek tot aanpassing of verwijdering indienen bij LIAX Legal. Onder aanpassing valt het verbeteren, aanvullen of het afschermen van jouw persoonsgegevens.
3. Toestemming intrekken. Heb je toestemming verleend voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, dan heb je het recht om deze toestemming in te trekken.
4. Bezwaar maken. Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit recht heb je in het geval LIAX Legal de verwerking baseert op grond van een gerechtvaardigd belang zoals genoemd onder punt 7.4.
5. Gegevens overdragen. Je kunt een verzoek tot overdracht van jouw persoonsgegevens indienen bij LIAX Legal. In dat geval ontvang je de door LIAX Legal verwerkte gegevens in een gestructureerde vorm die op eenvoudige wijze door gangbare digitale systemen te openen is.
6. Klacht indienen. Als je klachten hebt over de wijze waarop LIAX Legal omgaat met jouw persoonsgegevens, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

11. Beveiliging
LIAX Legal heeft passende maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen diefstal, verlies en misbruik. Zo maakt de website www.liaxlegal.nl bijvoorbeeld gebruik van een SSL Certificaat om te voorkomen dat jouw persoonsgegevens bij de verkeerde personen terechtkomen.

12. Websites derden
De website van LIAX Legal verwijst via buttons naar websites van derden, zoals LinkedIn, Facebook en Instagram. LIAX Legal houdt geen toezicht, heeft geen zeggenschap en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door deze derde partijen. Lees daarom altijd de privacyverklaring van de betreffende websites.

13. Wijzigingen privacyverklaring
LIAX Legal heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Eventuele wijzigingen zullen worden opgenomen in deze privacyverklaring. Raadpleeg daarom regelmatig deze verklaring.

14. Vragen
Stuur een e-mail naar info@liaxlegal.nl bij vragen over deze verklaring of over de wijze waarop jouw persoonsgegevens worden verwerkt.